Izjava o privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI

Kako bi osigurali poštenu i transparentnu obradu, Sea Power Internet trgovina ovim pravilima privatnosti želi jasno informirati svoje korisnike, poslovne partnere, zaposlenike i ostale zainteresirane strane:

VODITELJ OBRADE I KONTAKT PODACI

SEA POWER d.o.o., Zrinjsko-Frankopanska 32, 21000 SPLIT. OIB: 90897158341.

Svoje pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prenosivost, prigovor i informiranost, možete podnijeti osobno u našem sjedištu, poštom na adresu SEA POWER d.o.o., Zrinjsko-Frankopanska 32, 21000 Split ili elektroničkom poštom na adresu info@seapower.hr

NAČELA OBRADE

SEA POWER d.o.o. osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

SEA POWER d.o.o. obrađuje sljedeće kategorije podataka u odnosu na kategorije ispitanika:

Korisnici naših usluga:

Kandidati za zapošljavanje:

Zaposlenici, bivši i sadašnji:

Poslovni partneri:

PODACI KOJE NE PRIKUPLJAMO I NE OBRAĐUJEMO

SEA POWER d.o.o. ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Obrada gore navedenih posebnih kategorija osobnih podataka može se provoditi iznimno u sljedećim uvjetima:

KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

SEA POWER d.o.o. može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući;

U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO OSOBNE  PODATKE

SEA POWER d.o.o. Vaše osobne podatke obrađuje u sljedeće svrhe:

KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

SEA POWER d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaši osobni podaci biti će pohranjeni od strane SEA POWER d.o.o. uz potpuno poštivanje načela nužnosti, minimiziranja, ograničenja pohrane, usvajanjem tehničkih i organizacijskih mjera prikladnih za osiguranje odgovarajuće razine sigurnosti, a u odnosu na stupanj rizika obrade, samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima:

​Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih Zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka.

Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da Vas više ne možemo identificirati.

S KIME DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE

SEA POWER d.o.o. može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

Takve treće osobe uključuju:

Prilikom prijenosa podataka ispitanika SEA POWER d.o.o. strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga, te uz poštivanje svih ostalih relevantnih načela zaštite podataka.

SEA POWER d.o.o. sve odnose s partnerima ima regulirane ugovorima o izvršenju obrade podataka, pri čemu se od partnera zahtijeva minimalno jednaka razina zaštite osobnih podataka.

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih možemo obrađivati i u drugim državama (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka angažira podizvođač iz druge države), i to u pravilu državama članicama Europske unije. Iznimno ih možemo obrađivati i u trećim zemljama, ali u takvim situacijama se uvijek primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka, minimalno na način kao da se osobni podaci obrađuju u Republici Hrvatskoj (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama, drugim pravno obvezujućim i provedivim instrumentima, obvezujućim korporativnim pravilima, certificiranjem itd.

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

SEA POWER d.o.o. ne provodi automatsku obradu podataka.

VAŠA PRAVA I KAKO IH OSTVARITI

U svakom trenutku možete ostvariti svoja specifična prava među kojima su:

  1. pravo da dobijete potvrdu da li je ili ne u tijeku obrada Vaših osobnih podataka;
  2. pravo na pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama koje se na Vas odnose (svrsi obrade za koju su potrebni osobni podaci, izvori podataka, kategorijama podataka, primateljima podataka, razdoblju pohrane i sl.);
  3. pravo zatražiti ispravak ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se Vas odnose;
  4. pravo zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako za to postoje razlozi;
  5. pravo na prijenos podataka;
  6. pravo na pritužbu nadzornom tijelu.

Navedena prava možete realizirati osobno u našem sjedištu, poštom na adresu SEA POWER d.o.o., Zrinjsko-Frankopanska 32, 21000 Split ili elektroničkom poštom na adresu info@seapower.hr

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška. Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, te nadzornom tijelu unutar EU-a.

U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje SEA POWER d.o.o. traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između SEA POWER d.o.o. i ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, da nećete moći pristupiti određenim sadržajima.

​Privolu koju ste dali za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

SEA POWER d.o.o. kao voditelj obrade osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, te bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanike o povredi osobnih podataka. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

SEA POWER d.o.o. provodi sljedeće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti i to:

SEA POWER d.o.o. poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama SEA POWER d.o.o..

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, SEA POWER d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom, te se mjere prema potrebi preispituju i ažuriraju.

Među organizacijske i tehničke mjere spadaju i mjere fizičke zaštite isprava i dokumenata.

Isprave i dokumenti iz prethodnog stavka čuvaju se na način da pristup tim dokumentima nije omogućen neovlaštenim osobama, ali da je tim ispravama osiguran pristup i u slučaju tehničkog ili drugog sličnog incidenta.

Među organizacijske mjere spada i davanje izjave o povjerljivosti svih osoba koje prikupljaju ili obrađuju osobne podatke ili imaju pravo pristupa tim podacima.

Izjava o povjerljivosti sadržava potvrdu pojedinca koji djeluje pod odgovornošću SEA POWER d.o.o. da osobne podatke obrađuje u skladu sa uputama, kao i izjavu da prihvaća materijalnu odgovornost i odgovornost zbog povreda radnih obveza za postupanja koja nisu u skladu s uputama. Izjava o povjerljivosti važi i obvezuje i nakon prestanka radnog odnosa kod SEA POWER d.o.o..

SEA POWER d.o.o. i u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje učinkovite promjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe i zaštitila prava ispitanika.

SEA POWER d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta se mjera primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

SEA POWER d.o.o. osigurava tehničke mjere zaštite podataka u skladu sa Sigurnosnim politikama SEA POWER d.o.o.. Sigurnosne politike SEA POWER d.o.o. sadržavaju osobito:

Svi podizvođači, partneri odnosno izvršitelji koje SEA POWER d.o.o. angažira jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.

Izvršitelj obrade ne smije angažirati drugog izvršitelja obrade bez prethodnog posebnog ili općeg pisanog odobrenja SEA POWER d.o.o..

Obrada koju provodi izvršitelj obrade uređuje se ugovorom između SEA POWER d.o.o. i izvršitelja. U ugovoru se navodi predmet i trajanje obrade, priroda i svrha obrade, vrsta osobnih podataka i kategorija ispitanika, te obveze i prava voditelja obrade. Ugovor je u pisanom i/ili elektroničkom obliku.